PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

De GEWELDige school in dienst van de vrede

Doelgroep

Leerkrachten godsdienst lager en secundair onderwijs

Inhoud

Een inleiding in vredeseducatie

Deel 1: In deze bijscholingssessie over de ‘GEWELDige’ school en maatschappij in dienst van de vrede wordt heel wat aandacht geschonken aan geweldeducatie, dat een belangrijk onderdeel vormt van vredeseducatie:

  1. aan bepaalde geweldsvormen: racistisch geweld, godsdienstig geweld, (kans)ar-moede, pestgedrag, ‘stalking’, zelfdoding, conflicthantering enz.;
  2. aan de oorzaken van geweld: volgens de territoriumtheorie van Bakker C.B. en Bakker-Rabdou M.K., volgens het ‘Meerdere-mindere-stelsel’ van Pat Patfoort, volgens de theorie van de nabootsende begeerte en het zondebokmechanisme van René Girard. Ik hoed me in dat verband enerzijds voor het innemen van een unitaristisch standpunt, maar anderzijds evenzeer voor het extreme (post)moderne discours waarbij gesteld wordt dat geen enkele algemene theorie een zinnige verklaring kan bieden voor het geweld in de schoolwereld;
  3. aan ‘mens- en wereldbeelden’ en geweld in de multiculturele samenleving, en in ’t bijzonder aan de levensbeschouwing van de heroďsche mens en de westerse prestatiecultuur versus het internaliserend geweld (stress, depressies, angst) enz.
  4. aan preventieve acties (in de lijn van de ‘wet van het effect’, de frustratie-agressie theorie, de theorie van de fundamentele behoeften, het verbondenheidsmodel, de interlevensbeschouwelijke dialoog enz.) om geweld in schoolverband en meer bepaald in het didactisch proces te voorkomen vanuit een ethische ingesteldheid en actieve geweldloosheid.

Deel 2: In dat laatste verband pleit ik vurig voor een ‘GEWELDige’ school en dito maatschappij, die richting, ruimte, structuur, vrijheid, ondersteuning en positieve bekrachtiging biedt aan ieder lid van de schoolgemeenschap en/of de maatschappij. Op schools gebied betekent dit dat een ‘geweldige’ school:

  1. een ‘kindrijpe’ school moet zijn: voor heel het kind en elk kind;
  2. een ‘warme’ school, een school voor het hart;
  3. een ‘brede’ school, die de socialisering van de leerlingen hoog in het vaandel draagt;
  4. een ‘goede’ school, waarin opvoedend onderwijs centraal wordt gesteld, en
  5. een ‘geweldarme’ school. Ik schenk erg veel aandacht aan de indirecte en directe vredesopvoeding, en aan vijf types van vredeseducatie: internationale opvoeding, mensenrechten/kinderrechten, ontwikkelingseducatie, milieueducatie en conflictopvoeding.

Deze bijscholingssessie vereist minimum 2 ŕ 3 lestijden (ter oriëntering) of 6 lestijden (ter verdieping). Vanuit methodisch standpunt opteer ik sterk voor mediagebruik en actieve werkvormen (gespreksvormen, spelvormen, groepswerk enz.) Eén voorbeeld ter verduidelijking. De oorzaken van geweld en modellen voor geweldloze conflicthantering komen o.m. ter sprake in een rollenspel of bibliodrama, en worden uitvoerig besproken aan de hand van verschillende filmfragmenten.

Met deze bijscholingssessie hoop ik een helpende hand te kunnen aanreiken in verband met geweldpreventie en bij het omgaan met geweld, en tevens een ondersteuning te kunnen bieden voor alle geďnteresseerde mensen in vredeseducatie, en in het bijzonder aan al diegenen die met geweldsproblemen – soms meer dan hen lief is! – worden geconfronteerd.

Praktische gegevens

1 of 2 sessies van 3 uur
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche